จำนวนวันเดินทาง 9 วัน
24 ธ.ค. 58 – 1 ม.ค. 2559
สายการบิน TG :
ราคา 69,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน

24 ธ.ค. 58 – 2 ม.ค. 2559

สายการบิน TG
ราคา 79,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 10 วัน
24 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559
สายการบิน TG
ราคา 92,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน
26 ธันวาคม - 03 มกราคม 2559
สายการบิน MS
ราคา 85,900 บาท