จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

07-14 , 21-28 พฤศจิกายน 2558

สายการบิน QR
ราคา 55,500 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

7 -14 ส.ค.58

สายการบิน WY
ราคา 57,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 8 วัน

04-11 ก.ย. 
20-27 พ.ย.

สายการบิน TG
ราคา 59,900 บาท
จำนวนวันเดินทาง 9 วัน

กรกฎาคม 18-26
สิงหาคม 08-16 / 22-30
กันยา

สายการบิน MS
ราคา 74,900 บาท